Předmět nájmu – movité zboží uvedené na webu www.tomorrow55.cz
Pronajímatel – Tomorrow, s.r.o.
Nájemce – zákazník, spotřebitel

Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

I. PŘEDMĚT NÁJMU

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na dobu určitou k užívání movité věci specifikované ve smlouvě. Nájemce se za toto zavazuje platit pronajímateli nájemné podle platného ceníku uvedeného na stránkách www.tomorrow55.cz

Pronajímatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem nebo pronajímatelem nabízeného zboží.

Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového systému. Uzavření smlouvy pronajímatel nájemci potvrdí emailem.

Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvních podmínek druhou stranou.

II. DOBA NÁJMU

Doba nájmu je uvedena v nájemní smlouvě, která je vyhotovena na základě potvrzené rezervace. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nejpozději v den a hodinu uvedenou v objednávce.

Případné vrácení předmětu nájmu před uplynutím zápůjční doby nebo nevyužití předmětu nájmu nezakládá nárok na vrácení smluveného nájemného. Nájemci nevzniká nárok na slevu, ani nárok na změnu doby nájmu.

III. NÁJEMNÉ A VRATNÁ KAUCE

Výše nájemného je uvedena v nájemní smlouvě, nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné podle ceníku.

Pronajímatel je oprávněn požadovat kauci, která je vratná po navrácení předmětu nájmu.

IV. POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu podle objednávky.

Pronajímatel předá předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání.

Pronajímatel neodpovídá za žádné škody, které by vznikly z důvodu nefunkčnosti zapůjčeného zboží.

V. POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k činnostem, ke kterým slouží, užívat věc řádným způsobem a řídit se obecnými pravidly.

Nájemce není oprávněn předmět nájmu dále pronajímat ani ho přenechat k užívání třetím osobám.

Nájmce odpovídá za všechny následky způsobené neodborným zacházením a za případné škody vzniklé během doby nájmu. Za převzaté zboží odpovídá od okamžiku převzetí až do jeho vrácení pronajímateli.

Nájemce se zavazuje uhradit případné vzniklé škody v plné výši.

Nájemce je povinnen se přesvědčit, že je přebírané zboží ve funkčním stavu a případné vady neprodleně oznámit pronajímateli. V případě, že budou pronajímatelem při navrácení zboží zjištěny vady, které nebyly v předávacím protokolu, odpovídá za tato zjištěná poškození nájemce.

V případě pozdního vrácení je nájemce povinnen zaplatit zpozdné ve výši obvyklého nájmu.

Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu pouze na území České republiky. Používání zboží mimo ČR je možné pouze po předchozí konzultaci s pronajímatelem.

V případě odzicení nebo ztráty předmětu nájmu je povinnen nájemce uhradit pronajímateli hodnotu pronajmutého zboží. Do doby uhrazení je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.

V případě zrušení objednávky méně než 24 hodin před započetím zápůjční doby je nájemce povinnen uhradit storno poplatek ve výši jednodenního nájmu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci smlouvy prohlašují, že byli seznámeni s podmínkami, souhlasí s jejich obsahem a že dohodu uzavírají ze svobodné vůle a nikoliv pod nátlakem.