Platné od 1. 4. 2019

PRONAJÍMATEL
(Provozovatel studia Tomorrow 55)

Tomorrow s. r. o.
Husitská 107/3
130 00 Praha 3
IČO: 24134511
DIČ: CZ24134511

Zapsána pod spisovou značkou C 181745, Městský soud v Praze.
Banka: Fio Banka, a.s.
Bankovní spojení: 2900945842/2010
IBAN: CZ3120100000002900945842
SWIFT: FIOBCZPP

Vlastnictví:
Pronajímatel je výhradním vlastníkem pronajímaných předmětů, nebo je oprávněn na základě dohody s vlastníkem předmětů tyto pronajímat. Předměty zůstávají po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele nebo osoby, která předměty svěřila pronajímateli za účelem pronajímání.

NÁJEMCE

Nájemcem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR či SR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
Pro účely podpisu nájemní smlouvy musí pronajímatel prokázat svojí totožnost a poskytnout následující údaje:

* Číslo OP
* Datum narození
* Adresu trvalého bydliště
* Fakturační údaje
* Výpis z obchodního rejstříku u právnických osob

PŘEDMĚT PRONÁJMU

Předmětem pronájmu se rozumí foto a video technika, studio k vytváření foto a video záznamů.

VZNIK PRONÁJMU

Pronájem je realizován na základě potvrzené objednávky generované rezervačním systémem na webu www.tomorrow55.cz a v případě osobního vyzvednutí předmětu pronájmu na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

DOBA PRONÁJMU

Dobou pronájmu se rozumí mezi dohodnutým časem převzetím předmětu pronájmu Nájemcem a dohodnutým časem pro vrácení předmětu pronájmu Pronajímateli.
Zúčtovací jednotkou je Den pronájmu
Dnem pronájmu se rozumí čas od 8:00 do 20:00 kalendářního dne, na který byla vytvořena rezervace v rezervačním systému na weby půjčovny.
Pokud nedojde ke kolizi s předchozí respektive s následující rezervací, je možné předmět pronájmu vyzvednout také dle individuální domluvy.
Délku pronájmu lze ze strany Nájemce upravovat v průběhu pronájmu na základě písemného požadavku Nájemce, který musí být akceptován a písemně potvrzen Pronajímatelem.
Písemným požadavkem se rozumí požadavek zaslaný emailem na adresy uvedené ve smlouvě, v rezervačním formuláři či na webu půjčovny.

VYZVEDNUTÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Adresa pro předání a vracení Předmětu pronájmu je: Tusarova 1215/55, 170 00 Praha 7. Předmět pronájmu se vydává ve dni pronájmu, případne den před pronájmem v 18:00.
Na základě oboustranné dohody může být místo předání a vrácení předmětu pronájmu změněno.
Doba předání je předmětem dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.

VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Techniku doručte na místo vrácení nejlépe v den pronájmu v době od 16:00 do 18 hodin, nebo den následující po Dni pronájmu v čase od 8:00 do 10:00

NEDODRŽENÍ DOBY PRONÁJMU

V případě, že Nájemce nevrátí zapůjčený Předmět pronájmu v dohodnutou dobu, počítá se mu každý započatý den pronájmu a to až do dne vrácení Předmětu pronájmu Pronajímateli.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Pro zajištění Předmětu nájmu slouží vratná Záloha, jejíž výše je uvedena u každého Předmětu pronájmu na weby půjčovny.
Zajištění předmětu je provedeno složením vratné Zálohy v hotovosti, na účet půjčovny nebo blokací prostřednictvím platební karty.

REKLAMACE

Reklamaci lze uplatnit pouze při osobním převzetí Předmětu pronájmu na adrese Tusarova 1215/55, 17000 Praha 7, kdy je Nájemce povinen si Předmět pronájmu překontrolovat. Po poskytnutí služeb reklamaci nelze uplatnit.
Reklamaci lze uplatnit, pokud je Předmět pronájmu ve stavu neschopném provozu. Reklamaci nelze uplatnit během či po skončení doby pronájmu. Další postup ve věcech reklamace bude probíhat psanou formou prostřednictvím emailu.

ZRUŠENÍ REZERVACE

Při zrušení rezervace více než 14 dní předem, není ze strany Pronajímatele účtován žádný storno poplatek.
Při zrušení rezervace 14 – 2 dny předem, Pronajímatel účtuje 50% z ceny rezervace.
Při zrušení méně než 48 hodin předem Pronajímatel účtuje 100% z ceny rezervace.
Pokud Nájemce zruší podmínky pronájmu, vyhrazuje si Pronajímatel právo pronájem zrušit.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Nájemce přebírá okamžikem převzetí Předmětu pronájmu odpovědnost za tyto Předměty. Tato odpovědnost končí prokazatelným vrácením Předmětu pronájmu Pronajímateli. Zpětným převzetím Předmětu pronájmu se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na Předmětu pronájmu vznikla v době, kdy Předmět pronájmu byly v držení nájemce.
Dojde-li k poškození Předmětu pronájmu, je Nájemce povinen uhradit náklady na opravu neprodleně poté, co mu budou známy, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván Pronajímatelem.
V případě, že bude oprava poškozené techniky trvat déle než 2 pracovní dny, bude Nájemci k ceně opravy účtována smluvní pokuta ve výši 5% z obvyklé ceny Předmětu pronájmu a to za každý započatý den, kdy nebude moci Pronajímatel Předmět pronájmu využívat z důvodů probíhajících oprav.
V případě ztráty, odcizení či zničení Předmětu pronájmu uhradí Nájemce Pronajímateli obvyklou cenu Předmětu pronájmu v její plné výši a to neprodleně, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, Nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla v plné výši.
Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené případnou závadou Předmětu pronájmu, během doby pronájmu a to ani v případě, že k závadě došlo běžným užíváním Předmětu pronájmu.
Pronajímatel nenese hmotnou ani právní zodpovědnost za škody či porušení pravních předpisů, kterých se dopustí Najemce při užívaní Předmětu nájmu.
Pronajímatel je oprávněn požadovat kauci, která je vratná po navrácení předmětu nájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit pronájem na základě nepředvídatelných okolností.

PLATBA

Platba za služby probíhá online přes platební bránu při rezervaci v online rezervačním kalendáři. Částka za rezervaci se může se navýšit na základě dalších speciálních požadavků Nájemce.

POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme Nájemci uzavření pojištění zodpovědnosti za způsobené škody, které pokrývá poškození, ztrátu, kráděž či loupež zapůjčené techniky.

DOPRAVA

Techniku nezasíláme a není ji možné přepravní službou vracet. Techniku si Nájemce vyzvedává sám, případně dle individuální domluvy.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU (poskytovatelé mailingových služeb) se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.

Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na studio@tomorrow55.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.